Kedves Olvasóm!

Az élő Ige egyfajta megkoronázása eddigi munkáimnak.Mondhatni, ezzel az írással valóban felkerült a pont az „i”-re. Terjedelme jóval nagyobb, mint amit eddig megszokhattál tőlem lévén helyet kapott benne egy teljes újszövetségi írás is. Ez alkotja e munka gerincét, erre épül, köré fűződik fel mindaz a gondolat, meglátás, illetve mondanivaló, amelyet jelen írás által szeretnék hitelesen tolmácsolni neked. Helyet kapott továbbá e munkában még egy kedves szellemi csemege Babits Mihály tollából, helyet kapott számos megjegyzés és észrevétel, amelyeket a közölt Biblia fordításhoz kapcsolva mutatok be neked, és végül, de messze nem utolsó sorban ismét csak lesz itt egy olyan, talán egyesek számára meghökkentő, mégis kétségkívül vaslogikával Kősziklára alapozott meglátás, amely tényszerűen nem kapna nagy tapsot a különféle keresztény közösségekben. Fontos tény, hogy jelen munka is a „Bibliáról a Bibliából” munkamódszert követi, amely itt már nem kevesebb, mint tizenöt különböző újszövetségi írás összevetését jelenti a jelen munka gerincét adó tizenhatodikkal. Fogadd hát az élő Igét is igen nagy szeretettel kedves olvasóm, amely által remélem ismét csak hasznos támogatásra, útmutatásra lelsz a keskeny úton való járáshoz!

Szeretettel: Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Kedves Olvasóm!

Jelen írás legfőbb témája az Úr, Jahsua HaNocri (héber) személye. Ő, akit a világ ma leginkább Názáreti Jézusként ismer. Megvizsgálunk az Úrral kapcsolatos bibliai és nem bibliai tartalmakat is mind az Őt követők vagy színleg követők, mind az Őt tagadók részéről. Ha elkísérsz e lapokon kedves olvasóm azt gondolom, hogy hamarosan igen pontos képet alkothatsz magadban annak tekintetében, hogy valójában ki is az, akit Jézus Krisztusként ismer, tisztel vagy nem tisztel e világ. Mint könyvünk címéből is kiderül, fókuszba helyezzük e munkában a szentháromság nevezetű keresztény dogmát, alapos vizsgálat alá véve annak hitelességét. Hiszen ez a téma elválaszthatatlanul szorosan összefügg Krisztus személyével, mondhatni az egyikből világosan következik a másik. Megvizsgáljuk továbbá az úrvacsora elnevezésű keresztény szokást is, hiszen kizárólag ez az egy keresztény rítus az ama számtalan közül, amely valóban figyelmet érdemel, mivel csupán ez az egy  igazolható a Biblia alapján is. Végezetül pedig górcső alá vesszük az úgynevezett nyelveken szólás jelenségét is, hiszen e köré mára ugyancsak annyi hamis tan és nézet szövődött a kereszténységben,hogy meglehetősen nehéz a híveknek tiszta képet alkotni ennek kapcsán. Fogadd  tehát nagy szeretettel e sorokat, amelyek által szívből remélem, hogy ismét csak igen hasznos és fontos, legfőképpen pedig üdvözítő információk birtokába juttatlak téged, hiszen ismét csak ez a legfőbb cél!

Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Kedves Olvasóm!

A kezedben tartott írás ismét csak egy „szakmunka”. Górcső alá helyezzük a kereszt fétist, ezzel kapcsolatban megvizsgáljuk azt is, hogy Urunkat valójában milyen eszközön feszítették meg a rómaiak. Tovahaladva e gondolatmeneten alaposan áttekintjük a kereszténységnek mint vallásnak és mint elnevezésnek a létjogosultságát, hitelességét. Majd folytatjuk tényfeltáró nyomozásunkat a magyar Bibliafordításokban előforduló csúsztatásokat, hazugságokat leleplezendő, különös tekintettel a legnépszerűbb revideált Károli verzióra, amelyre már igen sok konkrét hazugságot rábizonyítottunk előző, A szent tehén és Gondolatok című írásunkban is. Mint A szent tehén című munkában, itt is hangsúlyos a „Bibliáról a Bibliából” munkamódszer, amely az egyes fordításokat veti össze egymással, majd ezeket a görög verzióval. Végezetül pedig megvizsgáljuk az úgynevezett reformáció hitelességét is, azét a reformációét, amely mára gyakorlatilag érdemben nem is létezik. Fogadd hát nagy szeretettel e munkát is, amely amennyiben magadhoz veszed, bizonyosan számos újdonsággal és igazsággal szolgál majd számodra fentiek vonatkozásában.

Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Kedves Olvasóm!

A Gondolatok egy olyan írás, amely, bár mondanivalója tekintetében messze nem olyan jelentőségű, mint előző írásom – amelyet ma a legfontosabb munkámnak tartok – mégis igen érdekes, elgondolkodtató, és témaválasztása okán nyilván sokkal populárisabb, mint az említett Szent tehén. Szó lesz itt elsőre egymástól távol esőnek látszó, ám mégis szorosan összefüggő témákról, hiszen Isten teremtésében minden szorosan összefügg egymással, csupán az e teremtést szemlélő ember nem ismeri fel ezeket az összefüggéseket számos esetben. Beszélünk tehát apokrifnak titulált írásokról, újratöltünk néhány Ószövetségi történetet igen meglepő következtetésekre jutva, megvizsgáljuk az ős és ókor építészetét ugyancsak izgalmas felfedezésekre jutva, és lesz egy igazi meglepetés is az újabb képanyag mellé, amelyet remélem örömmel veszel. Fogadd hát ezt az írást is nagy szeretettel, üdvözítő Gondolatokat és jó szórakozást kívánok neked!

Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Kedves Olvasóm!

Biblia-Biblia-Biblia! A Bibliáról, a Bibliából. E lapokon ismét olyan dolgokról olvashatsz, amelyek talán egy újabb lépéssel messzebbre vezetnek el téged a földi létezés és ezzel párhuzamban a Biblia lényegének megértése terén. Ezen felül pedig valóban: Biblia-Biblia-Biblia. Az Isten beszéde és annak értelme. Sok-sok idézet és azok értelmezése. A dogmák árnyékában élők számára talán eretnek, ám valójában Kősziklára alapozott gondolatok következnek ismét. Olyan gondolatok, amelyek bizonyosan nem kapnának nagy tapsot az intézményesített egyházak vasárnapi istentiszteletein, de valószínűleg még a haladóbb szellemű teológiai szemináriumokon sem. Megvizsgáljuk a Biblia tükrében az örökzöld szabad akarat-szabad gondolat témakörét is, amely részletes tárgyalását – úgy vélem – ezzel az írással végleg lezárunk. Fogadd hát ezt az írást is nagy szeretettel és tarts velem ismét gondolataim útján!

Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Kedves Olvasóm!

Ez az írás egyfajta summája mindazon a gondolatoknak, tanításoknak, amelyeket az első írásom közlése óta kaptam a Forrástól világunk és lényünk vonatkozásában. Azt gondolom, hogy itt nagyon letisztult formában megismerhető mindaz, amit fontos tudni a világról, az emberről, és persze még sok egyéb érdekes jelenséggel kapcsolatban is. Terjedelmi okok miatt nyilván nem érintünk minden részletet, de a lényeg meggyőződésem szerint itt van. Érzésem szerint ez a legjobb írás, amit valaha kiadtam a kezemből ezért nem is taglalnám itt a részleteit. Ha megtisztelsz azzal, hogy időt szánsz rá, akkor úgy is megtudod, ha pedig nem, akkor teljesen mindegy mi áll benne. Fogadd tehát nagy szeretettel e munkát, Isten áldását és üdvözítő gondolatokat kívánok neked!

Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Kedves Olvasóm!

Jelen írásom komoly missziót kíván teljesíteni, így igen nagy feladattal érkezik hozzád. E munka, némileg szakítva az előző három írás témaválasztásával, kissé visszanyúl a korábbi írások szellemiségéhez. Teszi ezt azért, mert e misszió, a szándék, amelyről szóltam nem más, mint a szintézis megteremtése, egy híd építése két, egymástól egyre mélyebb és szélesebb szakadék által elválasztott embercsoport között, hogy azok, akik szeretnének, még időben átkelhessenek az innenső partra. Addig, ameddig ez még lehetséges. Jelen írásomban szólok tehát ismét olyan dolgokról, amelyekkel már régen nem foglalkoztam. Így a frekvenciaelméletről, a bennünket körülvevő titkos technológiáról, szó lesz a halál utáni életről, agykontrollról, ismét górcső alá kerül a kereszténység, párhuzamba állítva a Bibliával. Könyvem végén pedig egy olyan meglepetéssel várlak, amelyre a luciferzum történetében eddig nem volt példa. Tarts hát ismét velem!

Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Kedves Olvasóm!

A kezedben tartott könyv részben folytatása a Szellemi Izráel című írásomnak, részben pedig ismeretterjesztő mű. Amint címe is utal rá, van egyfajta leleplező szándéka is, ám e tekintetben, ellentétben az eddig megjelent, hasonló szándékú írásaimmal, most nem az új és modern kori megtévesztést, elhitetést, az emberek megrontását, becsapását és tévútra vezetését célzó sátáni eszközöket, módszereket vizsgálom, hanem az alapokat, a legrégebbi és a leghatékonyabb ilyen célú eszközöket, a nagy világvallásokat veszem górcső alá. Tovább boncolgatom a szabad akarat, és az eleve elrendelés témakörét, és végül a Jelenések könyvéről is szólok, amely Istennek a mai kor emberéhez szóló üzenete. Ha megtisztelsz figyelmeddel, és velem tartasz e lapokon, akkor módod lesz megismerni és egymással összevetni a világunk népességének döntő többségét uraló filozófiai rendszereket, valamint ismét friss szellemi táplálékot vehetsz magadhoz, amely megemésztéséhez erőt és kitartást, másfelől pedig hasznos időtöltést és jó szórakozást kívánok!

Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Szellemi Izrael

Kedves Olvasóm!

E munkámban ismét több, egymástól látszólag távol eső témát érintek. Ilyenek a sors (karma), a predesztináció, azaz eleve elrendelés tana.Beszélek a pokolról, a tízparancsolatról. Szóba kerülnek az óriások, velük Nimród, a sumér Etana és Gilgames. És végül, de messze nem utolsó sorban beszélek a szellemi Izráelről is, valamint az emberekről, akik oda vagy éppen az ellenkező irányba tartanak. Amennyiben megtisztelsz figyelmeddel és velem tartasz a luciferzum világában, az esetben úgy vélem ismét tartalmas és szórakoztató, ezen felül pedig izgalmas és informatív anyagot adok jelen munkámmal a kezedbe. Fogadd szeretettel!

Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Csendes vizeken

Kedves Olvasóm!

Jelen írásban megpróbálom bemutatni azt az igazságot, amely nézetem szerint örömteli célt adhat az ember életének. Pontosítani kívánok több olyan tételt, fogalmat, amelyek meglátásom szerint messze nem egyértelműek ma az emberek számára. Továbbá szembesítem egymással a hívők egymásnak ellentmondó nézeteit. Alternatívát, válaszokat kínálok azoknak az olvasóimnak, akik kételkednek. Kifejtem, és megválaszolom azokat a kérdéseket, amelyeket nyitva hagytam előző írásomban. Hogyan illeszkednek a dinoszauruszok, az ősemberek a teremtéstörténetbe? Mi volt az özönvíz? Leírok egy olyan eseményt, amely velem történt meg és valójában leírhatatlan. Leírom azokat a dolgokat, amelyekben e pillanatban is bizonytalan vagyok. És végül, de messze nem utolsó sorban kitérek egy rendkívül fontos témára, amely a vallással, a hitben való élettel, a minőségi emberi léttel kapcsolatos. Szeretnék tehát e lapokon tisztázni néhány nagyon fontos dolgot, mert elengedhetetlen fontossággal bír az, hogy tisztán lássunk az életünket és létünket illető kérdésekben. Hiszen az álca és a megtévesztés a sátán legnagyobb fegyvere. A hazugság atyja ő, és Isten fénye nélkül nem leszünk képesek átlátni azon a ködfátylon, amelyet a gonosz ránk terít. Igyekszem hát fellebbenteni, elhessegetni e fátylat előled, kedves olvasóm.

Szeretettel: Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Ted Kereshe A nagy átverés

Kedves Olvasóm!

Szeretettel üdvözöllek ismét a Luciferzum világában! E könyv tartalmát nehéz lenne pár sorban bemutatnom itt, ezért csak röviden idéznék belőle. Ez az idézet bár sokat elárul e könyv fontos mondandójából, messze nem mindent ezért kérlek, tarts velem ismét gondolataim útján!
„A most következő írás, bár szellemisége hasonló az előzőekhez, nézetem szerint megint kissé más lesz, mint az eddigiek. Szó lesz benne sok mindenről. Istenről, emberről, természetről, jóról, gonoszról, összeesküvésről, egyházról, reinkarnációról, a magyar belpolitikáról, idegenekről, démonokról, szexről-szerelemről, és lesznek benne elvont gondolatok is, hiszen ezek minden általam jegyzett írásnak elengedhetetlen részei.”
Fogadd hát szeretettel ezt az írást is, amely remélem ismét sok hasznos információval szolgál majd számodra!

Szeretettel: Ted Kereshe

vagy töltsd le pdf-ben!

Peremvilág

Kedves Olvasóm!
E könyvben két írással találkozhatsz. Az első egy bevezető, amelyben mélyebben beavatlak néhány olyan munkáimmal és motivációmmal kapcsolatos részletbe, amely talán más megvilágításba helyezi benned azokat az információkat, gondolatokat, amelyekkel az eddigiekben találkozhattál a luciferzum világában. Ha mégsem, az esetben is vélhetően érdekesek lesznek ezek az információk számodra, amennyiben az eddigi írásaimat már megismerted.
A második írás tulajdonképpen e könyv fő története, amely egy férfi életének néhány igen fontos pillanatát jeleníti meg egy forró nyári nap, az azt követő éj és az ezeket követő újabb nap keretébe foglalva. Nem maga a történet, jóval inkább azok a gondolatok és jelenségek izgalmasak és elgondolkodtatóak, amely ebben az időben e férfiban felbukkannak, és amelyek vele megesnek. Bár a forrás azonos, e könyv mégis sok tekintetben különbözik az előzőektől. Remélem ez a munka is – amelyhez szívből kívánok jó szórakozást – elnyeri a tetszésed és újabb hasznos felismerésekre indít majd téged! Fogadd hát szeretettel!

Szeretettel: Ted Kereshe

vagy töltsd le pdf-ben!

Ted Kereshe Úton Istenhez

Kedves Olvasóm!
A kezedben tartott írás, a Luciferzumavagy, Isten hozott a pokolban című könyv folytatása, kiegészítése és néhány elemét tekintve, egyben kiigazítása is annak. Könyvem lapjain, egy óriási dilemmával nézünk együtt szembe, ha elkísérsz gondolataim útján. E dilemmát az okozza, hogy az Istent  kereső embernek ahhoz, hogy közeledhessen célja felé, le kell tennie a voksát, választania kell azzal kapcsolatban, hogy milyen úton induljon el. Bízza e Istenre a sorsát, vagy önmaga próbáljon mindent megtenni saját fejlődésének érdekében. Ha az önfejlesztés mellett dönt, akkor mi az, amit tegyen és mi az, amit ne tegyen.
Ezek talán elsőre nem is tűnnek számodra oly nagy jelentőségű dolgoknak, de hidd el, kevés fontosabb döntés létezik annál, mint az ezekre a kérdésekre adott válasz. Én, a magam részéről letettem a voksom. Hogy mire vagy kire? Megtudod, ha velem tartasz e könyv oldalain.

Szeretettel: Ted Kereshe

vagy töltsd le pdf-ben!

Ted Kereshe Cserebogár

Kedves Olvasóm!

A Cserebogár című kötetben tíz írás kapott helyet. E tíz írás elsődleges célja a szórakoztatás, így stílusa eltér a Luciferzum jellegétől. Olvasmányosabb, nem annyira tömény, de mindenképpen megfontolásra érdemes írások ezek is, ha áldozol rájuk időt. Fontosnak kívánom megjegyezni eléjük azt a tényt is, hogy bár
a belső tartalmukat is jelentősnek érzem, mégsem tökéletesen írja le Istennel, a teremtéssel, és az emberrel kapcsolatos álláspontomat. Ezek a ténybeli torzulások, amelyek eltérítik történeteimet a tökéletes valóságtól, kicsiny gyertyák a szórakoztatás oltárán. A harmadik könyv, az általam igazán fontosnak érzett mű még érlelődik bennem. Ha Az Úr, az Egyetlen Teremtő úgy akarja, a kellő időben az is napvilágot lát majd. De addig is, fogadd ezt a kötetet tőlem nagy szeretettel!
Szívből kívánok kellemes kikapcsolódást, és üdvözítő gondolatokat neked!

Szeretettel: Ted

Luciferzum

Tisztelt Olvasó!
Az ebben a könyvben leírt gondolatok – egy szabadon gondolkodó tudat gondolatai – talán meglehetősen szokatlanok lesznek uniformizált elméd számára. Írásom célja, agyad kurblijának megtekerése. Ha megtisztelsz azzal, hogy velem tartasz, megköszönöm nagyrabecsült figyelmed. De figyelmeztetlek! E sorok elolvasása után lehetséges, hogy többé már semmi sem az lesz számodra, mint ami eddig volt. Ez esetben, a világ visszavonhatatlanul megváltozhat szemedben, amely változás, ha bekövetkezik, visszafordíthatatlan. Tehát jól fontold meg, miként döntesz! Ha jól érzed magad e világban, minden úgy alakul, ahogyan vágytad, akkor nem biztos, hogy jó döntés ezen írás tartalmának megismerése. Bárhogyan is döntesz, én a lehető legjobbakat kívánom neked!

Szeretettel: Ted Kereshe

vagy töltsd le pdf-ben!